Strona Główna Strona Główna
Rok 2017
 
2017-07-25 13:26:59
Nabór do Jednostki Wojkowej Komandosów w Lublińcu
Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwanie, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych.

Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.
Służba w Siłach Specjalnych związane jest z nieustannym przystosowaniem się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń.

Osoby, które ukończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są niekarane sądownie
 • posiadają obywatelstwo polskie
 • posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.
 • ma co najmniej 18 lat.
 • ukończone gimnazjum- załączone świadectwa ukończenia gimnazjum jest warunkiem koniecznym – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów itp. dołączamy, jako dodatkowy załącznik.

1.    Rejestracja na stronie Ośrodka Szkolenia JWK- www.commando.mil.pl – Rejestracja uruchomiona od 24.07.2017r.
2.    Złożenia wniosku wraz z załącznikami do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiedniego WKU.

a.    ZAŁĄCZNIKI:

 • wniosek
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • życiorys
 • odpis skróconego aktu urodzenia
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego- nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.   
 • innego dokumenty potwierdzające kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.

3.    Egzamin w JWK w Lublicu

a.    Analiza ocen na świadectwie gimnazjalnym
b.    Sprawność fizyczna(siła, szybkość, wytrzymałość)
c.    Rozmowa kwalifikacyjna

4.    Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do wojskowej pracowni psychologicznej oraz do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.  Skierowanie  następuję po zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną.
5.    Wydanie skierowania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pełnienia służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia.

INNE WAŻNE INFORMACJE

1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegi w czasie egzaminu.
2.    Za egzamin Ośrodek nie pobiera opłat
3.    Kandydat ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów ( www.commando.mil.pl).
4.    Egzamin będzie przeprowadzony w JWK w Lublińcu.
5.    Okres Szkolenia kandydatów na żołnierza zawodowego w Ośrodku Szkolenia będzie trwał 6 miesięcy.
6.    Podczas szkolenia elew otrzyma 640 PLN uposażenia netto

Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowe rezerwy w jednostce z Jednostek Wojsk Specjalnych.