Strona Główna Strona Główna
Rok 2017
 
2017-07-25 13:26:59
Nabór do Jednostki Wojkowej Komandosów w Lublińcu
Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwanie, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych.

Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.
Służba w Siłach Specjalnych związane jest z nieustannym przystosowaniem się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń.

Osoby, które ukończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są niekarane sądownie
 • posiadają obywatelstwo polskie
 • posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.
 • ma co najmniej 18 lat.
 • ukończone gimnazjum- załączone świadectwa ukończenia gimnazjum jest warunkiem koniecznym – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów itp. dołączamy, jako dodatkowy załącznik.

1.    Rejestracja na stronie Ośrodka Szkolenia JWK- www.commando.mil.pl – Rejestracja uruchomiona od 24.07.2017r.
2.    Złożenia wniosku wraz z załącznikami do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiedniego WKU.

a.    ZAŁĄCZNIKI:

 • wniosek
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • życiorys
 • odpis skróconego aktu urodzenia
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego- nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.   
 • innego dokumenty potwierdzające kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.

3.    Egzamin w JWK w Lublicu

a.    Analiza ocen na świadectwie gimnazjalnym
b.    Sprawność fizyczna(siła, szybkość, wytrzymałość)
c.    Rozmowa kwalifikacyjna

4.    Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do wojskowej pracowni psychologicznej oraz do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.  Skierowanie  następuję po zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną.
5.    Wydanie skierowania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pełnienia służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia.

INNE WAŻNE INFORMACJE

1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegi w czasie egzaminu.
2.    Za egzamin Ośrodek nie pobiera opłat
3.    Kandydat ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów ( www.commando.mil.pl)-  planowana data uruchomienia systemu 24.07.2017r
4.    Planowany termin egzaminów październik listopad 2017r
5.    Egzamin będzie przeprowadzony w JWK w Lublińcu.
6.    Okres Szkolenia kandydatów na żołnierza zawodowego w Ośrodku Szkolenia będzie trwał 6 miesięcy.
7.    Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 01 lutego 2018r.
8.    Podczas szkolenia elew otrzyma 640 PLN uposażenia netto

Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowe rezerwy w jednostce z Jednostek Wojsk Specjalnych.